CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI GimTV.cat

Si us plau, llegeix atentament aquestes condicions generals de contractació abans de fer ús de GimTV.cat

Benvingut a GimTV.cat!

Les presents condicions generals de contractació estableixen el marc legal de l’ús de GimTV.cat i dels serveis que hi oferim.

1. Abast d’aplicació

1.1. Parts i objecte del contracte

Aquestes condicions generals de contractació són la base del contracte d’utilització subscrit entre Vostè i Triops SL. amb CIF B17322926 i domicili en C/ Dr. Mascaró Nº23 17820 Banyoles, que es troba inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom………….., foli………., full …………., inscripció …………. (en endavant, GIMTV o GIMTV.CAT ).

Telèfon: 972575352

Adreça electrònica: info@gimtv.cat

L’objecte d’el contracte és la utilització dels serveis oferts per nosaltres amb el nom GimTV.cat mitjançant la nostra pàgina web www.gimtv.cat, (en endavant, anomenat “Serveis”). La contractació dels esmentats Serveis comporta l’acceptació de les presents condicions.

1.2. Accés i ús del web

L’accés a nous usuaris a la plataforma www.gimtv.cat i als seus serveis serà prèvia autenticació mitjançant un identificador i una contrasenya, tant l’identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a la qual es concedeixen.

Els nous usuaris podrán tenir accés a GimTV.cat després de registrar-se, podent gaudir d’un període de prova gratuït de fins a set (7) dies, que els permetrà accedir a tot el contingut de la plataforma.

L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat i haurà d’assumir, per tant, tots els danys i conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació de l’secret.

Els usuaris queden obligats a no fer un mal ús de la plataforma ni a desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a les presents condicions generals. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts de GimTV.cat.

GimTV.cat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la plataforma, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a qualsevol usuari que no compleixi amb el que estableixen les presents Condicions i en especial, amb el que estableix el paràgraf anterior .

1.3. Requisits de participació

Per registrar-se com a membre de GimTV.cat manifesta que és major d’edat i té capacitat jurídica necessària per contractar.

La contractació dels Serveis oferts per GimTV.cat es realitza a través dels mitjans electrònics establerts per a aquesta finalitat a la pàgina web www.gimtv.cat . Cada subscripció és personal i intransferible i els drets que se’n deriven no poden ser traspassats a una tercera persona. Queda expressament prohibida la utilització de GimTV.cat amb fins comercials de qualsevol tipus sense el concentiment exprés per part nostre.

1.4. Condicions complementàries

Reservat el dret a establir condicions complementàries per a determinades prestacions dels Serveis de GimTV.cat . En aquest cas, però, l’avisarem d’això amb prou antelació abans del seu ús, perquè vostè pugui llegir-los i acceptar-los per mitjà d’l’ús continuat dels serveis.

2. Serveis i preus

2.1 Serveis

L’abast dels serveis inclosos en GimTV.cat i els Serveis de GimTV.cat posats a la seva disposició dependrà:

• Socis d’un centre adscrit a GimTV.cat que hagi contractat l’accés a la plataforma: Els abonats d’aquesta modalitat tindran accés a tot el contingut estàndart de GimTV.cat i al contingut que ofereix el seu centre en particular.

• Abonats a GimTV.cat que no siguin socis de cap gimnàs adscrit a GimTV.cat tindran accés a tot el contingut estàndar de GimTV.cat

Recordeu que per tal d’utilitzar plenament alguns dels Serveis, poden ser necessaris certs equips i eines de formació (per exemple, una màquina de gimnàstica, manuelles o una barra de pull up). Aquests objectes no són part dels Serveis de GimTV.cat i han de ser adquirits o comprats per compte propi i al seu propi cost.

2 .2. Preus

Per a informació detallada sobre les modalitats de preu i subscripció actuals i les prestacions associades vegeu la pàgina web www.gimtv.cat . Els preus indicats, sempre que sigui aplicable, inclouen l’IVA segons el tipus legal vigent en cada moment.

2. Salut

L’ús dels Serveis es realitzarà sota el seu propi risc. Un bon estat de salut general és requisit imprescindible per a l’ús dels Serveis de GimTV.cat.
GimTV.cat promou l’activitat física, nutrició o benestar general, però només amb fins informatius i no pretenen, en cap cas substituir l’assessorament o serveis mèdics, fer un diagnòstic o dur a terme cap tractament. Pel que, si vostè està embarassada, en període de lactància o té coneixement d’alguna malaltia pre-existent, us recomanem que consulteu a un metge abans d’iniciar els entrenaments de Servei, sobretot, si es tracta de:

• Malalties cardiovasculars,
• Malalties respiratòries,
• Malalties de columna vertebral i / o articulacions,
• Malalties neuromusculars,
• Intervencions quirúrgiques recents i / o,
• Altres limitacions per motius de salut.

Mai desobeeixi una recomanació d’un professional mèdic o retardi l’assessorament a causa d’alguna cosa que vostè hagi vist en GimTV.cat .
En aquells Serveis relacionats amb la nutrició, vostè és responsable de verificar que els aliments i nutrients recomanats no contenen ingredients als quals vostè sigui al·lèrgic o que puguin causar-intolerància alimentària.
Com regles generals: li aconsellem que observi els senyals del seu cos. Si abans d’iniciar o durant l’ús dels Serveis arribés a dubtar del seu estat de salut, consulti al seu metge abans de començar o continuar amb GimTV.cat.

EN LA MESURA EN QUE LA LLEI APLICABLE HO PERMETI, GIMTV NO ES FA RESPONSABLE DE CAP LESIÓ O PERJUDICI QUE PUGUI PATIR A RESULTES D’UTILITZAR ELS SERVEIS DE GIMTV.CAT.

4. Contractació

4.1. Procés de registre

Per a poder utilitzar els Serveis de GimTV.cat , primer ha de registrar-se i obrir un compte d’usuari. Pot obrir-se un compte d’usuari directament a la web www.gimtv.cat . No pot utilitzar en el seu nom d’usuari noms de domini o URL de webs sense l’autorització prèvia de GimTV.cat per escrit.
Durant el procés de registre li demanarem que accepti aquestes condicions generals de contractació i la política de privacitat, al seu torn haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit per als posteriors pagaments recurrents d’acord a el pla de subscripció que triï.

Al registrar-se disposarà d’un compte d’usuari i un període gratuït de prova de set (7) dies, després dels quals, si no cancel·la mitjançant l’àrea privada de la pròpia plataforma, automàticament se li facturarà l’import que correspongui d’acord a l’ pla de subscripció triat en el registre.

Contractació subscripció

Els Membres de GimTV.cat que no cancel·lin la subscripció de forma prèvia a la finalització del període de prova, automàticament es contractarà la subscripció de el pla GimTV.cat elegit, cobrant-se el import corresponent a la targeta de crèdit comunicada al registre. Des d’aquest moment s’entendrà celebrada la contractació.

5. Durada

Membres GimTV.cat:
El contracte de membre subscrit entre Vostè i GimTV.cat , s’iniciarà des del registre al compte amb el període de prova. Un cop superat el període de prova i efectuat el pagament de la subscripció, s’entendrà perfeccionat el contracte i tindrà la durada escollida. La renovació serà automàtica pel mateix període triat, llevat es modifiqui prèviament. Podrà cancel·lar en qualsevol moment d’acord amb les condicions previstes en la clàusula 13 “Resolució”.
Per tal d’evitar qualsevol malentès, si us plau, tingui en compte que el termini de subscripció és independent del seu ús efectiu.

6. Condicions de pagament

6.1. Cobrament de pagaments

A l’registrar-se com a membre de GimTV.cat , haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit. Els pagaments es cobraran un cop transcorregut el període de prova sense cancel·lació, pel període de durada que triï d’entre els possibles, a través dels mitjans de pagament habilitats. La subscripció es renova automàticament, els pagaments es cobraran a la bestreta en el moment de l’inici del període de renovació.
Un cop formalitzada la subscripció, no s’admetrà la devolució per cap causa, sense perjudici de el dret de desistiment previst en aquestes Condicions.
En cas que el rebuig d’algun pagament per motius imputables a Vostè (p. Ex., Saldo de compte insuficient o crèdit de targeta esgotat) ens ocasioni despeses, tindrem el dret a facturar l’import total d’aquestes despeses.

6.2. Demora

L’impagament suposa un incompliment contractual i s’haurà d’atendre els impagaments i les despeses generades com a conseqüència d’aquest incompliment.
Ens reservem el dret a formular reclamacions addicionals per demora en el pagament.

7. Dret de desistiment

7.1. Exercici dret desistiment

Si Vostè s’ha subscrit per l’ús de GimTV.cat podrà exercir el dret de desistiment durant un període de catorze (14) dies sense indicar cap motiu i sense cap tipus de penalització. Aquest període de desistiment de catorze (14) dies començarà a comptar des de l’abonament de la corresponent subscripció.

Per exercir el seu dret de desistiment podrà fer-ho enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol «Desistiment de l’contracte de GimTV.cat » a l’Atenció al client de Triops SL ,per correu electrònic a info@gimtv.cat o per correu ordinari a l’ següent direcció: C /Dr. Mascaró Nº 23, 17820 banyoles , indicant les dades identificatives del contracte i dels contractants. Pot emprar el formulari de desistiment que s’adjunta en aquestes condicions, tot i que l’ús d’aquest model no és obligatori.

7.2. Conseqüències del desistiment

Si vostè exerceix el seu dret de desistiment en relació amb el contracte, nosaltres estarem obligats a reintegrar l’import abonat per vostè, sense demora i en un termini màxim de 14 dies comptats a partir del dia que vam rebre la notificació informant-nos de la seva voluntat de desistir del contracte. Per a aquest reemborsament emprarem el mateix mètode de pagament emprat en la transacció original.
En cas que desitgi desistir del contracte de prestació de serveis que ha començat a prestar-se durant el termini de desistiment, és a dir, si el client accedeix a GimTV.cat fent ús del seu contingut, ens haurà d’abonar una quantitat equivalentment proporcional a la quantitat del servei que se li hagi arribat a prestar, des de el moment en que vostè ens va informar l’exercici del seu dret de desistiment.

7.3. Model de formulari per al seu desistiment:

Avís: Només ha d’emplenar i enviar aquest formulari a info@gimtv.com si desitja desistir de l’contracte. Es obligatori adjuntar fotocòpia de l’DNI.

A l’atenció de Triops SL . que gestiona la plataforma GimTV.cat, en la qual em vaig donar d’alta a través de la web: www.gimtv.cat  Jo,__________________________ amb DNI número ____________________ i domicili a la ciutat de______________ carrer __________________________, número ________________ , pis ________, porta ________, per la present els comunico que desisteixo del meu contracte de serveis amb GIMTV.CAT subscrit el dia ________________.  I perquè consti, als efectes oportuns, signo el present document en el lloc i data indicats a continuació.

____________, a _______ de ________________________ de 20___.

signatura:

 

8 . Responsabilitat per defectes

La responsabilitat per defectes en les prestacions està regulada en les disposicions legals pertinents, sense perjudici dels seus drets com a consumidor.
No garantim que l’ús dels Serveis de GimTV.cat comporti l’obtenció d’uns resultats d’entrenament determinats o qualsevol altre resultat esperat per vostè. No prometem un èxit concret. A més, el resultat d’entrenament real dependrà de factors que no es troben sota la nostra influència, com ara la disposició física o condicions prèvies. En conseqüència, els resultats podran variar significativament entre diferents individus tot i haver-se donat el mateix ús dels Serveis de GimTV.cat .

9 . responsabilitat

9.1. General
En la mesura que se li proporcionin guies o instruccions relacionades amb els Serveis de GimTV.cat és imprescindible que vostè les compleixi, altrament es correrà el risc de lesionar-se i es podrà veure afectada la seva salut en general.
En la mesura que s’utilitzin equips o eines de formació, és la seva responsabilitat assegurar-se que aquests equips i eines estan en bones condicions de treball i que s’instal·lin i / o configurin correctament.
Cal observar i respectar els nostres avisos de seguretat relatius a la Salut que estableix la clàusula 3.
Pel que fa als serveis prestats a través de GimTV.cat, la nostra responsabilitat per qualsevol motiu legal per danys ocasionats per dol o negligència greu i per la falta de propietats garantides serà generalment il·limitada.

Si infringim un deure contractual material per negligència lleu, la nostra responsabilitat es limitarà a el dany raonable i previsible. Es considera deure contractual material qualsevol deure necessari per al compliment dels fins de l’contracte i en el compliment el consumidor pugui o hagi de poder confiar.

Les limitacions de responsabilitat ressenyades no es mantindran en cas de lesió a vida, cos i salut per causes imputables a nosaltres.

En tots els altres casos queda exclosa la nostra responsabilitat.

9.2. Responsabilitat pel producte

Els drets segons les disposicions legals aplicables, i en particular el Reial decret llei 1/2007 estaran lluny de les exclusions i limitacions de responsabilitat referides anteriorment.

10. Drets d’utilització dels continguts de GimTV.cat

Els Serveis GimTV.cat oferts inclouen continguts protegits per drets d’autor. La propietat intel·lectual dels continguts de GimTV.cat, a títol enunciatiu però no limitatiu, la informació, les dades, textos, fotografies, gràfics, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programari, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són titularitat exclusiva de Triops SL o pertanyen a tercers que han llicenciat, autoritzat o consentit la seva utilització a GimTV.cat, per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos.

Triops SL atorga el dret no exclusiu, no sub-llicenciable , ni transferible als usuaris per utilitzar la plataforma i els seus continguts en la seva versió actual de manera no comercial, i sempre d’acord amb els termes inclosos en les presents condicions generals de contractació, així com a qualsevol altres termes d’ús i legislació aplicables.
L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) però no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, l’Usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit de Triops .
Tots els senyals distintives, com marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en GimTV.cat estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de Triops SL.
Mitjançant aquestes Condicions no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d’autor, marques, dissenys o altres drets, ni sobre cap dels seus elements integrants, excepte per la llicència d’ús limitada que es concedeix per a utilitzar la plataforma i seus continguts en els termes aquí previstos, sempre per a ús propi i no comercial.
En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per GimTV.cat.
Amb fins aclaridors, exclusivament, li advertim que està prohibida, especialment, la difusió o publicació dels nostres continguts per Vostè, pàg. ex., en pàgines web alienes a GimTV.cat.

Finalment, el dret d’utilització expirarà quan es resolgui el contracte de prestació de serveis, sigui quina sigui la causa, i deixi d’estar habilitada per a Vostè la plataforma (p. Ex., Després de la cancel·lació de la seva subscripció).

11. Ètica i responsabilitat derivada de l’ús de GimTV.cat

Vostè es compromet a utilitzar la informació i els serveis prestats a GimTV.cat exclusivament per a les seves necessitats i a no realitzar, directament o indirectament, una explotació comercial o professional dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la plataforma, excepte en el cas que hagi obtingut el consentiment exprés de Triops SL .

L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de Triops SL o de tercers que han llicenciat, autoritzat o consentit la seva utilització de GimTV.cat, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, miniaplicacions o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, el sistema o els equips de tercers. Queda expressament prohibit desenvolupar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.
L’accés a GimTV.cat no implica l’obligació per part de GimTV.cat de controlar l’absència de virus o de qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l’usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. L’accés requereix de serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, on la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Triops SL. En conseqüència, Triops SL no es farà responsable dels danys causats per l’accés a la plataforma o per la impossibilitat d’accedir-hi.

12. Enllaços

GimTV.cat podria contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents a Triops SL. En aquests casos, GimTV.cat actua com a prestador de serveis d’intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs web enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d’aquests llocs web i no hi hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència. Si algú vol establir un enllaç amb destinació GimTV.cat, haurà prèviament obtenir l’autorització i per escrit de Triops SL. No s’autoritzaran en cap cas enllaços a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran dirigir a l’usuari a la pàgina principal de GimTV.cat, quedant prohibit l’anomenat deep linking o enllaç profund, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines de la web sense haver accedit a la mateixa a través de la pàgina de entrada (pàgina principal).

13. Resolució

13.1. Contracte com a Soci de instal·lació abonada a la plataforma GimTV.cat

En el supòsit que Vostè es doni de baixa en el seu centre corresponent, quan aquesta sigui plenament efectiva, automàticament equivaldrà la resolució del seu contracte de prestació de serveis de la plataforma GimTV.cat . Pel que, es cancel·larà el seu compte i ja no disposarà d’accés als Serveis.

13.2. Subscripció com a Membre GimTV.cat

Cada subscripció del Servei GimTV.cat ha de ser cancel·lada de manera individual. En qualsevol moment podrà Vostè cancel·lar la respectiva subscripció sense invocació de causa, amb efecte a terme de el període de renovació corresponent, sense dret a cap devolució (excepte concorri el dret de desistiment).

Podrà cancel·lar el seu pla de subscripció a la seva àrea privada, simplement fent clic a “CANCELAR SUBSCRIPCIÓ” abans de la renovació de la subscripció.
Podrà seguir gaudint dels Serveis GimTV.cat fins que arribi la data de renovació, data en què es cancel la seva subscripció de forma definitiva i no podrà accedir.

13.3. Resolució per causa justificada

Triops SL tindra el dret a resoldre el contracte o cancel·lar la seva subscripció o el seu compte d’usuari amb efecte immediat, concretament, en cas d’infracció greu o repetida de les disposicions de l’contracte de soci i / o de les presents condicions generals de contractació o en cas de demora de pagament.

14. Dades personals

Tractarem les seves dades personals de conformitat amb la nostra política de privacitat, la versió actualitzada està accessible a l’apartat PRIVACITAT. La política de privacitat regula i explica quines dades personals seus tractem i com ho fem.

15. Modificacions de les condicions generals de contractació

GimTV.cat es reserva el dret a canviar i adaptar aquests termes i condicions de cara a el futur i de ser necessari a causa de modificacions en les condicions generals legals, administratives o tècniques i si els canvis són raonables i tenen en compte els seus interessos.

Si és el cas, posarem en el seu coneixement la modificació de les mateixes abans de l’entrada en vigor de la nova versió de les condicions generals de contractació. Si des de la corresponent notificació segueix utilitzant GimTV.cat, les noves condicions generals de contractació es consideren acceptades per vostè. En cas d’oposició ens reservarem expressament els nostres drets de resolució ordinaris.

16 Miscel·lània

16.1. idioma

La versió original de les presents Condicions és el català. Per això, en cas de divergència interpretativa respecte les respectives traduccions, sempre prevaldrà la versió en català.

16.2. Nul·litat

En el cas que alguna disposició d’aquestes condicions generals de contractació fora o esdevingués total o parcialment ineficaç, les altres disposicions conservarien la seva validesa.

16.3. dret aplicable

Les presents condicions generals i la resta de condicions establertes a la plataforma queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. La relació entre les parts està regulada exclusivament pel dret espanyol amb exclusió de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies.

16.4. Jurisdicció

Qualsevol controvèrsia relativa als mateixos es regirà per la legislació comuna espanyola, renunciant expressament les parts a l’fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

Data: 15 Octubre 2020

Menú
Obrir el xat
Hola!
Et podem ajudar?