POLÍTICA GENERAL DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat té per objecte facilitar i posar a l’abast dels usuaris tota la informació relativa al tractament de les seves dades personals fruit de l’ús del lloc web www.gimtv.cat (en endavant el “Web”) d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 3/2018 (en endavant “LOPDGDD”).

1. Qui és el Responsable del tractament de dades

De conformitat a l’article 13 del RGPD, Triops S.L., amb CIF B17322926 i amb domicili per comunicacions C/ Doctor Mascaró 23, 17820 Banyoles(Girona), és el responsable del tractament de les dades l’usuari (en endavant el “Responsable”).

2. Quines són les finalitats i la bases de legitimació pel tractament de dades?

El Responsable podrà accedir i tractar les dades que l’usuari proporcioni directament per mitjà dels formularis de contacte i subscripció del Web. El Responsable també podrà tenir accés a certes dades de l’usuari fruit de la seva navegació al Web degut a la instal·lació de Cookies, més informació al respecte a la Política de Cookies.

A mode enunciatiu, les dades a les que el Responsable pot accedir son:
(i) dades identificatives: nom, cognoms, dni, nom d’usuari,…
(ii) dades de contacte: email, telèfon,…
(iii) dades relacionades amb la subscripció/ registre: número de compte bancari, data de naixement, sexe,…
(iv) dades relacionades amb la consulta/missatge plantejat en el formulari de contacte
El Responsable tractarà les dades per a les següents finalitats:
– Respondre i atendre a les consultes que l’usuari hagi pogut realitzar per qualsevol dels mitjans de contacte amb el Responsable
– Gestionar i formalitzar el registre del usuari per la subscripció als serveis del Web
– Manteniment de la relació contractual amb l’usuari per raó de la subscripció als serveis del Web
– Millorar els serveis, interfície i continguts del Web
– Donar compliment a obligacions legals o en relació a una relació contractual amb l’usuari, si escau.
La base de legitimació del tractament de les dades per part del Responsable, és el consentiment exprés i informat de l’usuari en cada cas, així com l’execució del contracte i el compliment d’obligacions legals que se’n derivin.

3. Qui són els destinataris de les dades?

El Responsable és el destinatari principal de les dades personals dels usuaris del Web.
Les dades personals obtingudes de l’usuari no seran venudes, llogades, cedides o posades a disposició de tercers, excepte d’aquells proveïdors de serveis del Responsable que requereixin accés a les dades per poder dur a terme els serveis pels quals han estat contractats. En qualsevol cas, l’accés i us d’aquestes dades per tercers, es farà amb les garanties legals pertinents i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies o diferents.

4. Quina és la durada del tractament i termini de conservació de les dades?

El Responsable tractarà les dades dels usuaris mentre aquestes siguin necessàries per dur a terme les finalitats per les quals han estat recavades, i/o fins que l’usuari sol·liciti l’esborrat d’aquestes.
En qualsevol cas, i encara que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les seves dades, el Responsable podrà conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig i limitació, durant el termini necessari per complir amb obligacions legals i per a posar-les a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

5. Es realitzaran transferències internacionals de dades?

El tractament de les dades dels usuaris en principi, no està subjecte a transferències internacionals de dades. No obstant l’anterior, en el cas que es requerís, el Responsable s’ha d’assegurar que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que poden ser:
– Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.
– Certificacions des tercers: es tracta de l’adhesió a un acord marc estandarditzat per al tractament de dades que ratifica que es compleixen els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.
Sense perjudici de l’anterior, el Responsable pot tenir proveïdors de serveis ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu i en conseqüència, la execució dels serveis pot comportar transferències internacional de dades. En aquests casos, el Responsable, actuarà amb la diligència deguda i en conseqüència amb el contingut de la present Política de Privacitat, i altres disposicions aplicables que atenguin a les transferències internacionals de dades en el RGPD i/o la LOPDGDD i altres normes aplicables.

6. Estan subjectes a decisions automatitzads i elaboracions de perfils les dades?

El tractament de dades que es pugui fer de la ma del Responsable no comporta que el usuari sigui subjecte de decisions automatitzades.
El Responsable pot dur a terme tractaments addicionals que comportin l’elaboració de perfils amb la finalitat de preveure el comportament en el Web, analitzar els hàbits de navegació mostrant continguts al Web, en base a les preferències que hagi demostrat mitjançant la navegació o altre informació obtinguda a través de les cookies
Així mateix, alguns dels tractaments relacionats amb les cookies i les possibles elaboracions de perfils associades poden ser alienes al Responsable al ser fruit de la navegació de l’usuari a altres llocs webs. El Responsable en el seu compromís amb la privacitat, posa a l’abast de l’usuari informació i propostes de configuració de les cookies a Política de Cookies.

7. Quins són els drets respecte les dades? i com es poden exercicir?

La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, les quals es resumeixen a continuació:

1. Dret d’accés: l’usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel responsable i les finalitats.

2. Dret de rectificació: l’usuari pot sol·licitar la rectificació/actualització de les seves dades en qualsevol moment.

3. Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del responsable. No obstant això, i tal com s’indica en l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.

4. Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.

5. Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
a. Si considera que les dades no són correctes o exactes;
b. Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
c. Si les dades ja no ens són necessàries d’acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;
d. Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part del responsable.

6. Dret a la portabilitat de les seves dades: l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Les dades que es tracten per el Responsable han estat recollides mitjançant el consentiment informat de l’usuari, tot i això, aquest pot revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a aquest més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar determinats serveis.
L’exercici dels drets que l’usuari té podrà fer-lo efectiu dirigint-se al Responsable a través d’algun dels següents mitjans, acompanyant còpia del seu DNI o document identificació equivalent:
(i). Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça info@gimnastriops.com
(ii). Correu postal dirigit a: TRIOPS S.L., C/ Doctor Mascaró 23, 17820 Banyoles (Girona),
L’usuari podrà realitzar consultes o suggeriments en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.
L’usuari, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades si considera que no s’han tractat les seves dades de forma lícita o que no s’han atès les seves sol·licituds o drets.
L’autoritat competent en aquest cas és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf

7. S’aplicaran mesures de seguretat respecte les dades?

El Responsable en la seva voluntat de compliment de legislació aplicable en matèria de protecció de dades i en el seu compromís de respecte cap a la privacitat i confidencialitat, ha implementat totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que estan al seu abast per controlar l’ús i accés inadequat de les dades per subjectes no autoritzats, evitar pèrdues i alteracions de les dades i mantenir la seguretat d’aquestes duran la seva tinença..

8. Enllaços

El Web conté enllaços a altres llocs web que no són titularitat ni responsabilitat del Responsable, com per exemple als perfils del Responsable a xarxes socials. L’usuari ha de ser conscient que el tractament de les seves dades per aquests llocs web queda sotmès a les bases legals de les plataformes i que per tant, queda fora de l’abast de responsabilitat del Responsable i en conseqüència queda exonerat de qualsevol possible dany o reclamació que se’n derivi.

9. Actualitzacions de la Política de Privacitat

El Responsable es reserva el dret de modificar o actualitzar el contingut de la Política de Privacitat, per aquest motiu es recomana a l’usuari que la revisi per estar al corrent del marc legal del tractament de les seves dades

Menú
Obrir el xat
Hola!
Et podem ajudar?